GDPR

vaclav.b

Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky užití internetových stránek

 

Úvod

Provozovatelem internetových stránek www.transfactoring.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost TRANS FACTORING s.r.o., IČO: 07688938, se sídlem U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 305536 (dále jen „TF“ nebo „my“).

TF respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zavedli jsme vhodná opatření k zajištění ochrany, důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů, které od Vás získáváme, a jejich zpracování provádíme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínek užití internetových stránek (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a o podmínkách užití našich internetových stránek. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Toto prohlášení si přečtěte předtím, než začnete používat naše internetové stránky.

Tím, že používáte naše internetové stránky, akceptujete podmínky jejich užití uvedené v tomto prohlášení a zavazujete se je dodržovat. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám své osobní údaje a nepoužívejte naše internetové stránky.

Toto prohlášení se skládá z následujících částí:

 

 • Co jsou osobní údaje
 • Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?
 • Předávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?
 • Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?
 • Zabezpečení shromážděných údajů a uchovávání údajů
 • Vaše práva
 • Zásady používání souborů cookie
 • Odkazy na internetové stránky třetích stran
 • Vyloučení odpovědnosti
 • Duševní vlastnictví
 • Změny tohoto prohlášení
 • Kontaktujte nás

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jako je např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi. Shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou relevantní, přiměřené a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Činíme přiměřené kroky pro to, abychom zajistili přesnost, úplnost, a kde je to zapotřebí, aktuálnost Vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 1. Vaše identifikační a adresní údaje (např. jméno, příjmení, bydliště);
 2. Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 3. elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
 4. další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb.

Účely zpracování mohou být zejména následující (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ zpracování):

 

Účel zpracování Právní základ zpracování

Jednání o uzavření smlouvy s Vámi jako potenciálním zákazníkem

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost uchovávat účetní a daňové doklady)

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Ochrana našich práv, oprávněných zájmů a majetku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení, a nabídka služeb

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu.

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem dodržení našich povinností dle obecně závazných právních předpisů je zákonným požadavkem. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných k účelu plnění smlouvy a ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku TF je smluvním požadavkem. Jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a námi ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na

základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze oprávněným příjemcům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme předávat příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým jsme povinni předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na nás.

Dále jsme oprávněni předávat Vaše osobní údaje osobám, které pro nás osobní údaje zpracovávají jako naši zpracovatelé a se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se např. o externí poskytovatele, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb a správou IT aplikací. Tito poskytovatelé jednají pouze na základě našich pokynů, mají přístup k Vašim osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu a jsou vázáni stejnými povinnostmi týkajícími se zabezpečení a důvěrnosti jako my.

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii (EU), resp. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pokud by však některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz výše) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Zabezpečení shromážděných údajů a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněným přístupem, náhodné ztrátě, zničením či poškozením používáme důsledná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů:

 • V případě zpracování osobních údajů za účelem dodržování našich právních povinností budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání příslušné právní povinnosti.
 • V případě zpracování osobních údajů pro plnění uzavřené smlouvy (resp. z důvodu

provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením takové smlouvy) budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

 • V případě zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů budeme Vaše

osobní údaje zpracovávat po dobu trvání takového chráněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.

 • Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby,

než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu

zpracování).

Vaše práva

Podle právních předpisů na ochranu osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • Právo na informace Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a

snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

 • Právo na přístup

k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

 • Právo na opravu Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz Za podmínek uvedených v článku 17 GDPR nás můžete

požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.

 • Právo na omezení zpracování


 • Právo na přenositelnost údajů

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

 • Právo odvolat souhlas Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem

souhlasu, můžete takový souhlas odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování Vašich osobních údajů pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich

oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše

 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli neustále vylepšovat naše služby, mohou naše internetové stránky využívat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Vašemu počítači pomáhají zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference na navštívených stránkách (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Tyto soubory využíváme též např. k analýze návštěvnosti internetových stránek.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce našich internetových stránek.

 

Odkazy na internetové stránky třetích stran

Na našich internetových stránkách se mohou vyskytnout odkazy na internetové stránky třetích stran. Takové stránky jsou mimo naši kontrolu, a nevztahuje se na ně toto prohlášení.

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů ze strany provozovatelů těchto stránek. Doporučujeme, abyste se předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů a s podmínkami užití těchto stránek.

Vyloučení odpovědnosti

V rámci našich možností usilujeme o zajištění přesnosti a platnosti informací uveřejněných na internetových stránkách. Nemůžeme nicméně garantovat přesnost, správnost a úplnost všech informací uveřejněných na internetové stránce. Vyhrazujeme si právo obsah internetových stránek kdykoli upravit, a to i bez předchozího upozornění.

Přestože používáme důkladná opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, nelze vzhledem k povaze internetu zajistit, že Vaše návštěva internetových stránek nebude ničím narušena a bude zcela bez rizika.

S ohledem na výše uvedené neneseme žádnou odpovědnost:

 • za jakoukoliv nepřesnost či vynechání informací uveřejněných na internetové stránce
 • za jakékoliv narušení internetové stránky či jakýkoliv výskyt chyb
 • za jakoukoliv újmu způsobenou neoprávněným jednáním třetí strany, které zapříčinilo změnu informací uveřejněných na internetové stránce
 • obecně za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s (i) užíváním internetové stránky či (ii) nemožností užívat internetovou stránku.

Uživatel bere na vědomí toto vyloučení odpovědnosti a skutečnost, že internetovou stránku užívá na svou vlastní odpovědnost.

 

Duševní vlastnictví

Internetové stránky a veškerý jejich obsah sestávající z textů, vyobrazení, grafiky, zvuků, animací a videozáznamů, včetně obchodních log a značek, jakož i uspořádání internetových stránek, jsou ve výlučném vlastnictví TF (nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka) a jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití, vytěžování či zužitkování internetových stránek a jejich obsahu bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno.

 

Změny tohoto prohlášení

V případě potřeby si vyhrazujeme právo toto prohlášení upravit či doplnit. Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizovaná verze tohoto prohlášení bude vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

 

Kontaktujte nás

Pro výkon Vašich práv jako subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, nebo pokud máte jakékoliv komentáře týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazy ohledně tohoto prohlášení, prosím kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: info@transfactoring.cz.